S cieľom uľahčiť užívateľom používať naše webové stránky využívame cookies. Používaním našich stránok súhlasíte s ukladaním súborov cookie na vašom počítači / zariadení. Nastavenia cookies môžete zmeniť v nastavení vášho prehliadača.
logo    PYROTEX, s.r.o.  Priemyselná 6, Trnava  Obchod s požiarnickým, hydrantovým a ekologickým materiálom 

Sme na facebooku

  

Obchodní partneri:

 

 

 

Novinky

arr3arr3OZNÁMENIE! Vzhľadom k stálym nárastom cien v roku 2023 u niektorých tovarov a služieb, cenník E Shopu  sa... arr3Ďalšie tovary E ShopuOd 1.1.2022 uvádzame do ponuky aj záchranárske tovary - vhodné pre hasičov: -oživovacie a... arr3V roku 2018- NovinkaNa stránku sme pridali sekciu Pozvánky na súťaže. Ak chcete zverejniť Vašu súťaž na našej stránke...

Kontakt

PYROTEX, s.r.o.
str.Priemyselná 6
917 00 Trnava,SLOVAKIA
tel: +421903907177, +421948143434
IČO:36242781, IČ DPH:SK2020166104

Obchodné podmienky
Všeobecné obchodné podmienky

Obchodné podmienky

1. Všeobecné ustanovenia

Tieto obchodné podmienky upravujú práva a povinnosti zmluvných strán, vyplývajúce z kúpnej zmluvy, uzatvorenej medzi predávajúcim, ktorým je: PYROTEX,s.r.o., so sídlom Dolné Orešany 93, Slovenská republika, IČO:36242781, IČ DPH:SK2020166104. Spoločnosť zapísaná v Obchodnom registri OS Trnava, Oddiel s.r.o., vložka č.12685T (ďalej len "predávajúci") a kupujúcim, ktorej predmetom je kúpa a predaj tovaru na internetovej stránke elektronického obchodu predávajúceho, neodeliteľnou súčasťou obchodného vzťahu, uzatvoreného medzi predávajúcim a kupujúcim.

2.Kontaktné údaje predávajúceho

PYROTEX,s.r.o.
919 02 Dolné Orešany 93

email:pyrotex@pyrotex.sk

Tel:00421903907177

Č.účtu:SK2611000000002621231812

3.Predmet zmluvy

Predmetom zmluvy sú len položky uvedené v kúpnje zmluve - objednávke (ďalej len "tovar"). Zmuvné strany sa dohodli, že kupujúci odoslaním objednávky predávajúcemu potvrdzuje, že súhlasí s tým, že tieto všeobecné podmienky a ustanovenia sa budú vzťahovať na všetky kúpne zmluvy, uzavreté na akejkoľvek stránke elektronického obchodu, ktorú prevádzkuje predávajúci, na základe ktorej predávajúci dodá tovar prezentovaný na predmetnej internetovej stránke kupujúcemu (ďalej len "kúpna zmluva") a na všetky vzťahy medzi predávajúcim a kupujúcim, vzniknuté najmä pri uzatváraní kúpnej zmluvy pri reklamácii tovaru.

4.Objednanie tovaru, uzatvorenie zmluvy

Podmienkou platnosti elektronickej objednávky je vyplnenie všetkých predpísaných údajov a náležitostí vo formulári. Objednávka je návrhom kúpnej zmluvy. Pri každom tovare je uvedená cena  vrátane DPH. Obrázky produktov sú ilustračné. Technické zmeny a omyly vyhradené. Predávajúci je v závislosti na charakter tovaru (množstvo tovaru, výška ceny, náklady na prepravu, vzdialenosť a podobne), vždy oprávnený žiadať kupujúceho o atorizáciu objednávky vhodným spôsobom, napr.telefonicky, či písomne. Odmietnutie kupujúceho objednávku požadovaným spôsobom autorizovať, požaduje sa objednávka za neplatnú.

5.Cena, dodacie lehoty a platobné podmienky 

Ponúkané ceny uvedené na stránkach sú platné v dobe objednania. Cena tovaru je uvádzaná vrátane DPH, bez nákladov na dopravu. Kúpna cena bude považovaná za zaplatenú, až po pripísaní celej kúpnej ceny na účet predávajúceho alebo uhradením v hotovosti v pokladnici predávajúceho. Predávajúci si vyhradzuje vlastnícke právo k tovaru až do úplného zaplatenia kúpnej ceny.

Faktúra vystavená na základe kúpnej zmluvy medzi predávajúcim a kupujúcim je súčasne daňovým dokladom. Prevzatie tovaru kupujúcim je možné až po jeho úplnom zaplatení. Dodacia lehota začína plynúť odo dňa doručenia záväznej objednávky za podmienky obdržania všetkých podkladov, ktoré sú nutné pre rýchle vybavenie objednávky.

6.Zrušenie objednávky - storno

Stornovať objednaný tovar alebo službu má kupujúci právo do 24 hodín od vzniku kúpnej zmluvy bez storno poplatku. Zrušenie objednávky zašle kupujúci e-mailom predávajúcemu (pyrotex@pyrotex.sk).

7.Odstúpenie od zmluvy

V zmysle ustanovenia par.7, ods.1.Zákona č.102/2014 Z.z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru, alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku, máte právo od takto uzavretej zmluvy odstúpiť bez uvedenia dôvodu do 14 dní. Odstúpenie zmluvy musí byť zaslané elektronicky alebo listom. Ak spotrebiteľ odstúpi od zmluvy, je predávajúci povinný bez zbytočného odkladu, najneskôr do 14 dní, odo dňa doručenia, vrátiť spotrebiteľovi všetky platby, ktoré od neho prijal na základe zmluvy alebo v súvisloti s ňou. Spotrebiteľ musí najneskôr do 14 dní odo dň odstúpenia od zmluvy zaslať tovar späť alebo ho odovzdať predávajúcemu. Tovar nesmie byť poškodený, používaný, musí byť v pôvodnom obale. Kupujúci súhlasí a berie na vedomie, že písomnou formou sa v tomto prípade rozumie o odstúpení od kúpnej zmluvy podpísaná kupujúcim. Tovar sa nevracia na dobierku. Tovar zaslaný na dobierku sa neprijíma a vracia späť. Ak kupujúci vráti objednaný tovar poškodený, použitý, resp. v stave, ktorý nezodpovedá stavu, v ktorom bol predávajúcim kupujúcemu odoslaný, berie kupujúci na vedomie, že je predávajúci oprávnený o takto vzniknutú škodu ponížiť sumu, ktorá má byť kupujúcemu za objednaný tovar vrátená. Po dodržaní vyššie uvedených povinností kupujúceho, predávajúci prevezme tovar späť a do 14 dní odo dňa odstúpenia od zmluvy vráti kupujúcemu cenu za zaplatený tovar alebo preddavok, ktorý kupujúci uhradil za tovar, vopred dohodnutým spôsobom späť, ako i náklady na  dopravu v zmysle ust.par.9 odst.3 zákona č.102/2014 Z.z., nemusí však vrátiť peniaze skôr, ako je mu tovar doručený, alebo spotrebiteľ nepreukáže zaslanie tovaru, to neplatí v prípade, ak predávajúci navrhol, že si tovar vyzdvihne sám. Náklady spojené s vrátením tovaru znáša kupujúci. Predávajúci si vyhradzuje právo zmeny ceny. Pri zmene ceny predávajúci kontaktuje kupujúceho. Kupujúci má právo pri takto upravených cenách objednávku stornovať. Predávajúci si vyhradzuje právo zrušiť objednávku (odstúpiť od zmluvy) alebo jej časť ak:

a) je tovar nedostupný, sa nevyrába alebo sa prestal vyrábať,

b) zmenila sa cena dodávateľa tovaru alebo materiálu.

V takomto prípade je predávajúci povinný informovať o tejto skutočnosti kupujúceho a vrátiť kupujúcemu prípadnú zaplatenú zálohu do 14 dní od oznámenia o zrušení objednávky (odstúpení od zmluvy).

8.Práva a povinnosi zmluvných strán

Za zmluvné strany sa pokladá predávajúci a kupujúci.

Kupujúci je povinný:

a) prevziať objednaný tovar,

b) zaplatiť za tovar dohodnutú odplatu predávajúcemu,

c) prekontrolovať neporušenosť obalu resp. aj samotný tovar pri preberaní.

Predávajúci je povinný:

a) dodať zákazníkovi tovar v požadovanej kvalite, množstve a dohodnutej cene,

b) spolu s tovarom, alebo dodatočne zaslať všetky dokumenty k tovaru, ako faktúra, reklamačný list, návod na obsluhu v kodifikovanej podobe slovenského jazyka.                             

9.Alternatívne riešenie sporov

Alternatívne riešenie sporov v prípade, že kupujúci-spotrebiteľ nebol spokojný s vybavením reklamácie predávajúcim alebo keď sa kupujúci-spotrebiteľ obrátil  na predávajúceho so žiadosťou o nápravu a nebol spokojný so spôsobom, ktorým predávajúci vybavil jeho reklamáciu alebo ak sa domieva, že predávajúci porušil jeho práva, má kupujúci-spotrebiteľ obrátiť sa na predávajúceho so žiadosťou o nápravu. Ak predávajúci na takúto žiadosť odpovie zamietavo, alebo na ňu neodpovie do 30 dní odo dňa jej odoslania, má kupujúci-spotrebiteľ právo podať návrh na začatie alternatívneho riešenia sporu subjektu, alternatívneho riešenia sporov.

Subjektom alternatívneho riešenia sporov je Slovenská obchodná inšpekcia Trnava, resp.iná právnická osoba zapísaná v zozname subjektov alternatívneho riešenia sporov vedenom Ministerstvom hospodárstva Slovenske republiky.

10.Záverečné ustanovenia

Práva kupujúceho vo vzťahu k predávajúcemu, vyplývajúce zo zákona o ochrane spotrebiteľa č.250/2007 Z.z.Právne vzťahy a podmienky, prípadné spory, sa riadia príslušnými ustanoveniami obchodného a Občianskeho zákonníka. Predávajúci a kupujúci sa dohodli, že plne uznávajú elektronickú formu komunikácie, najmä prostredníctvom elektronickej pošty a internetovej siete ako platnú a záväznú pre obidve zmluvné strany.

OGJjMjI2YT