S cieľom uľahčiť užívateľom používať naše webové stránky využívame cookies. Používaním našich stránok súhlasíte s ukladaním súborov cookie na vašom počítači / zariadení. Nastavenia cookies môžete zmeniť v nastavení vášho prehliadača.
logo    PYROTEX, s.r.o.  Priemyselná 6, Trnava  Obchod s požiarnickým, hydrantovým a ekologickým materiálom 

Sme na facebooku

  

Obchodní partneri:

 

 

 

Novinky

arr3arr3OZNÁMENIE! Vzhľadom k stálym nárastom cien v roku 2023 u niektorých tovarov a služieb, cenník E Shopu  sa... arr3Ďalšie tovary E ShopuOd 1.1.2022 uvádzame do ponuky aj záchranárske tovary - vhodné pre hasičov: -oživovacie a... arr3V roku 2018- NovinkaNa stránku sme pridali sekciu Pozvánky na súťaže. Ak chcete zverejniť Vašu súťaž na našej stránke...

Kontakt

PYROTEX, s.r.o.
str.Priemyselná 6
917 00 Trnava,SLOVAKIA
tel: +421903907177, +421948143434
IČO:36242781, IČ DPH:SK2020166104

Záručná doba,reklamácia tovaru
Záručná doba a reklamácia tovaru

1. Záručná doba je 24 mesiacov od prevzatia tovaru kupujúcim. Reklamovať je možné len tovar zakúpený u predávajúceho a zaplatený. Pri uplatnení reklamácie je kupujúci povinný doručiť predávajúcemu reklamovaný tovar mechanicky nepoškodený, s dokladmi a informáciami potrebnými na posúdenie reklamácie: 

 - dátum dodania alebo prevzatie tovaru u predávajúceho,

 - kópia faktúry u kúpe u predávajúceho,

 - reklamované množstvo,

 - na požiadanie predávajúceho predloží kupujúci aj fotodokumentáciu.

2. Záruka sa nevzťahuje na vizuálne zmeny, ktoré vzniknú bežným používaním, ktoré nemajú dopad na funkčnú schopnosť a vlastnosti výrobkov. Netýka sa taktiež vád, ktoré vznikli nesprávnym a nevhodným zaobchádzaním zo strany kupujúceho, nedodržaním pokynov predávajúceho, a taktiež vád, vzniknutých vinou kupujúceho. Reklamácie týkajúce sa rozdielneho vonkajšieho vzhľadu dodaného tovaru od vzhľadu uvedeného na internetových sctránkach, ktorý je spôsobený chybným nastavením parametrov zobrazenia na zobrazovacom zariadení kupujúceho, nie sú oprávneným dôvodom k vráteniu tovaru a k riadnemu uplatneniu reklamácie. Zo záruky sú tiež vyňaté chyby spôsobené živelnou pohromou.

3. Kupujúci je povinný reklamáciu uplatniť bezodkladne u predávajúceho a to hneď po zistení vady.

4. V prípade uplatnenia reklamácie (pri rozbitých výrobkoch) sa kupujúcemu odporúča telefonicky oznámiť túto skutočnosť predávajúcemu, spísať protokol a doložiť fotografie. Na základe týchto informácií sa odporučí kupujúcemu ďalší postup pri vybavovaní reklamácie. Táto reklamácia však bude uznaná iba po bezprostrednom prevzatí a otvorení balíka. V prípade, že tovar vykazuje známky vád, je potrebné tento tovar riadne zabaliť, aby nedošlo k poškodeniu tovaru a odporúčame tovar zaslať doporučene, prípadne ako poistenú zásielku späť na našu adresu, nie však na dobierku. K tovaru je potrebné pripojiť kópiu dokladu o kúpe (faktúru). Reklamáciu je potrebné zaslať výhradne písomne poštou, emailom alebo osobne.

5. Predávajúci potvrdí prijatie reklamácie a vydá kupujúcemu potvrdenie o uplatnení reklamácie vo vhodnej forme. Za deň uplatnenia reklamácie sa považuje deň jej doručenia predávajúcemu. Ak nie je možné doručiť potvrdenie ihneď, musí sa doručiť bez zbytočného odkladu, najneskôr však spolu s dokladom o vybavení reklamácie. Potvrdenie o vybavení reklamácie bude zaslané písomne.

6. Predávajúci je povinný určiť spôsob vybavenia reklamácie ihneď, v zložitých prípadoch do 3 dní odo dňa uplatnenia reklamácie. V odôvodnených prípadoch, najmä ak sa vyžaduje zložité technické zhodnotenie tovaru, najneskôr do 30 dní ododňa uplatnenia reklamácie. Po uplynutí 30-dňovej lehoty na vybavenie reklamácie má kupujúci právo odstúpiť od kúpnej zmluvy a bude mu vrátená plná suma za tovar, alebo má právo na výmenu tovaru za nový.

7. Práva kupujúceho pri uplatňovaní reklamácie:

a) Pri odstraniteľnej chybe má kupujúci právo, aby tá bola odstránená bezplatne, riadne a včas. O spôsobe odstránenia vady rozhoduje predávajúci. Kupujúci môže požadovať namiesto opravy vady, výmenu chybnej veci za bezchybnú, ak tým predávajúcemu nevzniknú neprimerané náklady vzhľadom na cenu tovaru, alebo závažnosť chyby.

b) Pri výskyte neodstraniteľnej chyby, ktorá bráni riadnemu užívaniu veci na daný účel, má kupujúci právo, buď na výmenu vecí, alebo na odstúpenie od kúpnej zmluvy (vrátenie peňazí). Reklamácia sa považuje za vybavenú, ak skončí reklamačné konanie odovzdaním reklamovaného tovaru, jeho výmenou, alebo vrátením kúpnej ceny tovaru, písomnou výzvou na prevzatie plnenia, alebo jej odôvodnené zamietnutie.

8. Predávajúci oznámi kupujúcemu vybavenie reklamácie emailom alebo poštou. Informovanie e-mailom o vybavení reklamácie má rovnakú platnosť ako informovanie listom, prostredníctvom pošty. Predávajúci vydá kupujúcemu Reklamačný protokol s uvedením, kedy právo uplatnil, s informáciou o postupe a dobe trvania. Toto potvrdenie je kupujúci povinný predložiť pri opakovanej reklamácii. Kupujúci je povinný prevziať reklamovaný tovar najneskôr do 1 mesiaca od oznámenia o uzavretí reklamácie. V prípade, ak tak neurobí, má predávajúci právo účtovať poplatok za skladovanie jeho tovaru 1,-€ bez DPH za deň skladovania.

9. Predávaný tovar musí byť využívaný len k účelu, k akému je určený.

10. Tieto reklamačné podmienky sú neoddeliteľnou súčasťou všeobecných obchodných podmienok a predávajúci si vyhradzuje právo ich kedykoľvek meniť, aj bez predchádzajúceho upozornenia kupujúceho.

11. Kontakt:PYROTEX,s.r.o. 919 02 Dolné Orešany 93, Tlf. 00421903907177, email:pyrotex@pyrotex.sk

Pokiaľ spotrebiteľ nie je spokojný so spôsobom, ktorým predávajúci vybavil jeho reklamáciu, alebo sa domnieva, že predávajúci porušil jeho práva, má možnosť obrátiť sa na predávajúceho so žiadosťou o nápravu. Ak predávajúci na žiadosť odpovie zamietavo, alebo na ňu neodpovie do 30 dní odo dňa jej odoslania, spotrebiteľ má v zmysle par.12 Zákona č.391/2015 Z.z. o alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov a o zmene a doplnení niektorých zákonov právo podať návrh na začatie alternatívneho riešenia svojho sporu. Príslušným subjektom na alternatívne riešenie spotrebiteľských sporov s prevádzkovateľom E-shopu je Slovenská obchodná inšpekcia (www.soi.sk) alebo iná príslušná oprávnená právnická osoba zapísaná v zozname subjektov alternatívneho riešenia sporov vedenom Ministerstvom spravodlivosti Slovenskej republiky (https://www.mhsr.sk/obchod/ochrana-spotrebitela/alternativne-riesenie-spotrebitelskych-sporov-1?csrt=13728802323300227893), pričom spotrebiteľ má právo voľby na ktorý z uvedených subjektov alternatívneho riešenia sporov sa obráti. Spotrebiteľ zároveň môže na podanie návrhu na alternatívne riešenie sporu využiť platformu pre riešenie sporov on-line, ktorá je dostupná na http://ec.europa.eu/consumers/odr/. Informácie o poplatkoch za návrh nájde spotrebiteľ na internetových stránkach konkrétneho subjektu alternatívneho riešenia sporov.

ZDg4MDk